O projekcie

Projekt „Lubelskie Centrum Zatrudnienia” realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o. o., jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018

Celem główym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia u 75 osób (38 kobiet, 37 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych (w tym także rolników i członków ich rodzin prowadzących gospodarstwa rolne w wielkości do 2ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa) i biernych zawodowo, należących do co najmniej jednej z wybranych grup: osoby 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne ,osoby o niskich kwalifikacjach z województwa lubelskiego, poprzez kompleksowe wsparcie.

 

 

Script logo